Pogoji poslovanja za TTM Teden sprostitve

1) SPLOŠNA DOLOČILA

Pogoji poslovanja ter navodila so sestavni del dogodka TTM Teden sproščanja (v nadaljevanju dogodek), ki ga organizira FB&Marketing, Domen Čevka s.p. (v nadaljevanju organizator) in so kot priloga cenika ali so objavljeni na www.ttm-vadba.si (v nadaljevanju spletni strani). Stranka je ob sklenitvi pogodbe seznanjena s pogoji poslovanja in navodili in z njimi nepreklicno soglaša. Za veljavno verzijo se šteje verzija, objavljena na spletni strani, v njeni zadnji verziji, ali najkasneje v verziji v času prijave udeleženca dogodka.

Prav tako so sestavni del pogodbe/prijavnice, ki jo skleneta organizator FB&Marketing, Domen Čevka s.p. in stranka, ki se prijavlja na dogodek TTM Teden sproščanja.

V primeru prodaje po internetu se šteje, da je stranka sprejel določila teh pogojev poslovanja takrat, ko je po internetu izpolnil prijavnico na dogodek. V primeru prijave po telefonu, stranka od FB&Marketing, Domen Čevka s.p. prejme na elektronski ali fizični naslov prijavnico, katere sestavni del so splošni pogoji poslovanja. Stranka lahko kadarkoli zahteva, da se mu pogoji poslovanja v celoti pošljejo na elektronski naslov ali po pošti na fizični naslov. Z določili pogojev poslovanja in navodil se stranka lahko seznani na spletni strani, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Stranka oziroma udeleženec dogodka je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo oziroma prijavo, v skladu z določili o prijavi.

Prijavitelj mladoletnih potnikov je dolžan o njihovi mladoletnosti obvestiti organizatorja ob rezervaciji, torej pred izdajo pogodbe. Mladoletne osebe starejše od 16 let (na dan odhoda na potovanje) lahko potujejo v spremstvu polnoletne osebe z ustreznim potrdilom od staršev ali skrbnikov, ki dovoljujejo in so seznanjeni z njihovim odhodom na potovanje. Mladoletne osebe mlajše od 16 let (na dan odhoda na potovanje) lahko potujejo samo v spremstvu vsaj enega od staršev.

Prijava stranke je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi udeležbe na dogodku. Udeleženec dogodka je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov.

2) PRIJAVA

Stranka se lahko prijavi na dogodek, ki ga organizira FB&Marketing, Domen Čevka s.p., preko internetnega obrazca za prijavo ali po telefonu. Ob prijavi organizator in udeleženec dogodka skleneta pogodbo (račun), ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji. Ob prijavi je udeleženec dogodka dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva prijavna forma, ter plačati prijavnino v navedenih rokih.

Za uspešno/potrjeno prijavo se šteje, da je stranka ustrezno izpolnila spletni ali fizični obrazec za prijavo na dogodek in poravnala prvi del prijavnine v višini 30% celotnega zneska dogodka, v roku najkasneje 7 dni od prejetega računa za prijavo oziroma v skladu z doličili o plačilu.

Organizator za svoje storitve ali storitve partnerjev zaračunava prijavne stroške. Prijavni stroški so navedeni in opisani na spletni strani organizatorja in v elektronski pdf ponudbi.

Če stranka ne plača prijave v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedala prijavo na dogodek. Organizator ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s točko odpoved potovanja.

Potnik ob prijavi sklene pogodbo o rezervaciji z vplačilo računa za prijavo. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, pravna obveznost, tako za stranko kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi.

3) PLAČILO

Za dan in uspešno izvedeno plačilo se šteje dan, ko organizator prejme plačilo na svoj poslovni transakcijski račun.

Prijavnino stranka plača v dveh delih:

1) Prvi del prijavnine v višini 30% celotnega zneska dogodka, stranka plača najkasneje v roku 7 dni od prejetja računa za prijavo. S tem je opravljena rezervacija mesta na dogodku in sklenjena pogodba v skladu z določili teh pogojev poslovanja.

2) Drugi del prijavnine v višini 70% celotnega zneska oziroma preostalega zneska dogodka, stranka plača najkasneje 31 dni pred pričetkom dogodka. S tem se strankina obveznost do organizatorja zaključi, prijava pa je uspešna.

Turistična taksa ni vključena v ceno prijave in se po veljavnem ceniku dodatno obračuna in plača pri ponudniku nastanitev.

V primeru, da stranka svoje obveznosti ni poravnala v predvidenih rokih se šteje, da je odpovedala svojo udeležbo na dogodku in smiselno se uporabijo določila o strankini odpovedi iz teh pogojev poslovanja.

Stranka svoje obveznosti do organizatorja plačuje zgolj z nakazilom na bančni račun FB&Marketing, Domen Čevka s.p.. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij.

V primeru vračila plačila organizator v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, stranka pa lahko zahteva dobropis, ki ga organizator izvede preko banke, na strankin TRR, seveda, če je do njega upravičen.

4) CENE DOGODKA TTM TEDEN SPROŠČANJA

Cene dogodka so določene s programom in cenikom, ter veljajo od dneva objave programa na spletni strani.

5) STORITVE VŠTETE V CENE DOGODKA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni dogodka vštete hotelske in gostinske storitve ter animacija (vadba in predavanja).

Vse navedene cene veljajo na osebo, za nastanitev v dvo posteljni sobi brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču. V kolikor so posebnosti, se le te dodatno obračunajo.

Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na posredniškem prodajnem mestu ponudnika nastanitev, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so o posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi te informacije lokalnega značaja in ocene.

V primeru poškodb, ki so po krivem nastale na nastanitvenem objektu s strani stranke v času njenega bivanja, si ponudnik nastanitev pridržuje pravico do povračila stroškov. Stranki ponudnik nastanitev dodatno zaračuna storitve, ki niso predmet ponudbe tega dogodka. Podatki o brezžični internetni povezavi so dostopni na uradnih straneh hotela. Organizator potovanja ne odgovarja za počasno ali moteno delovanje povezav v primeru preobremenjenosti ali drugih izpadov sistema.

6) STRANKINA SPREMEMBA PRIJAVE ALI ODPOVED POTOVANJA

Stranka ima pravico do odpovedi udeležbe na dogodku. To stori s pisno odpovedjo na elektronski naslov (info@ttm-vadba.si) FB&Marketing, Domen Čevka s.p. ali preko klasične pošte na fizični naslov organizatorja. V primeru, ko stranka odpove svojo prijavo, ima organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je stranka predložila odpoved, odvisna pa je tudi od morebitne spremembe tipa namestitve zaradi delne odpovedi enega od potnikov na pogodbi/prijavnici. Če potnik odpove prijavo, je dolžan organizatorju povrniti stroške prijavnine in rezervacijske ter administracijske stroške v višini 35 EUR na osebo.

Višina povračila stroškov odpovedi prijave se obračunava po naslednjem kriteriju:

– Za odpoved do 45 dni pred pričetkom dogodka, organizator zadrži administracijske stroške v višini 35 EUR, ostala vplačana prijavnina se povrne v celoti.

– Za odpoved med 44 do 32 dni pred pričetkom dogodka, organizator zadrži 30% od celotne vrednosti prijavnine, ostala vplačana prijavnina se povrne v celoti.

– Za odpoved manj kot 31 dni pred pričetkom dogodka, organizator zadrži 100% celotno vrednost prijavnine.

Stranka mora pogodbo odpovedati pisno po elektronski pošti. Na delovni dan do 16.00 ure, se šteje, da je odpovedal pogodbo na dan, ko je bilo poslano elektronsko sporočilo. V primeru, da pošlje odpoved po elektronski pošti po 16.00 uri, se šteje, da je pogodbo odpovedal naslednji delovni dan.

7) ORGANIZATORJEVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Organizator si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi dogodka ali spremembe programa. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi potovanja pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število udeležencev, vendar najpozneje kot:

–    20 dni pred začetkom dogodka, ki traja dlje od šest dni;

–    7 dni pred začetkom dogodka, ki trajajo od dva do šest dni;

–    48 ur pred začetkom dogodka, ki je krajši od dveh dni.

V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode prijavljenim strankam, vrne pa jim celoten vplačani znesek.

Organizator si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine (višja sila, epidemija, pandemija), ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizatorja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

8) REKLAMACIJE OZ. PRITOŽBE

Stranka mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, organizatorju, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku namestitev. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), stranka pa ni grajala napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je stranka strinjala s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubila pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik organizatorja ali izvajalec storitev in oškodovana stranka. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je stranka grajala storitev na kraju samem.

Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem stranka reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja in zahteva reklamacijski zapisnik nepravilnosti, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Stranka mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če stranka ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, organizator ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik z organizatorjem sestavi pisno potrdilo. Po vrnitvi z dogodka mora stranka v zakonskem roku poslati pisno pritožbo na elektronski naslov info@ttm-vadba.si, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (reklamacijski zapisnik ali obvezno pisno potrdilo s podpisom organizatorja ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.).

Organizator ne bo obravnaval reklamacije, če stranka ni priložila zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji (reklamacijski zapisnik), ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko določenem roku po vrnitvi s dogotka. Brez pisne reklamacije organizator ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti stranki v 8. dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačane prijavnine. Če po krivdi organizatorja ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima organizator pravico do odpovedi dogodka ali spremembe programa, skladno z določili teh pogojev poslovanja in zakona.

9) VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

FB&Marketing, Domen Čevka s.p. vse podatke o potnikih varuje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) oziroma pripadajočo domačo zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v FB&Marketing, Domen Čevka s.p.,. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih FB&Marketing, Domen Čevka s.p. zbira od strank, uporabnikov spletnih strani FB&Marketing, Domen Čevka s.p.. Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov.

Kazalo:
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
2. Kategorije osebnih podatkov
3. Nameni obdelave osebnih podatkov
4. Čas hrambe
5. Pravne podlage
6 Varovanje osebnih podatkov
7. Pravice uporabnikov
8. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
9. Uporaba piškotkov
10. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih
11. Pravno obvestilo

1. Upravljavec zbirk osebnih podatkov
FB&Marketing, Domen Čevka s.p., Prisojna pot 36, 1241 Kamnik. Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na info@ttm-vadba.si .

2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki stranke, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja prijave in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani, so:

–    e-poštni naslov;

–    ime in priimek ter naziv oz. spol;

–    naziv podjetja;

–    fizični naslov;

–    telefon;

–    starost;

–    podatki o udeležbi na dogodkih ter morebitnih dodatnih naročenih storivah;

–    podatki o plačniku prijavnine, če se razlikujejo od podatkov o potniku;

–    podatki o plačilu (vrsta plačila, plačilni podatki);

–    morebitne potnikove opombe oziroma posebne zahteve;

–    pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;

Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov, so:

–    podatki o tem, katere strani je uporabnik obiskal na portalu oziroma kako daleč v postopku nakupa aranžmaja je prišel;

–    podatki, ki jih posreduje uporabnikov brskalnik oziroma mobilna naprava, kot so npr. uporabnikov IP naslov, lokacijski podatki, identifikator naprave (IMEI številko, MAC naslov), podatki o brskalniku, podatki o tem, kako je potnik prišel na spletno stran, operacijski sistem;

–    podatki iz piškotkov in drugih načinov shranjevanja podatkov v uporabnikovi terminalski opremi;

–    čas in trajanje obiska;

–    pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki.
Pridobljeni podatki uporabnikov e-novic, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:

–    e-poštni naslov;

–    katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil;

–    katere strani je obiskal na portalu;

–    pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;

–    IP naslovi uporabnika;

–    podatki iz piškotkov in drugih načinov shranjevanja podatkov v uporabnikovi terminalski opremi;

Pridobljeni podatki o telefonskih klicih, e-poštnih sporočilih, oziroma klepetih preko naših spletnih strani, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:

–    vaša telefonska številka, e-poštno sporočilo, oziroma vzdevek in IP naslov;

–    vsebina vašega sporočila.

3. Nameni obdelave osebnih podatkov
Upravljavec bo podatke, ki jih je pridobil od stranke in uporabnikov spletnih strani, uporabljal za naslednje namene:

–    za izvajanje pogodbe;

–    za komuniciranje z strankami;

–    za izvedbo nagradnih iger in anket;

–    za statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;

–    obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti;

–    neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;

–    segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;

–    prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizirater ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

4. Čas hrambe
Osebne podatke potnikov hranimo še pet (5) let od zaključka aranžmaja (zastaralni rok za uveljavljanje odškodninskih odgovornosti iz potovanja po drugem odstavku 352. člena Obligacijskega zakonika). Brisanje izvaja vsako leto na dan 1.7. za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

Osebne podatke v drugih zbirkah hranimo pet (5) let po njihovem vnosu, oziroma do prenehanja obstoja zakonske podlage oziroma zakonitih interesov za njihovo nadaljnjo hrambo. Brisanje izvaja vsako leto na dan 1.7. za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

V kolikor hramba temelji na privolitvi posameznika, po preklicu te privolitve njegove osebne podatke v 15 dneh učinkovito in trajno izbrišemo.

5. Pravne podlage
Šteje se, da stranka s vplačilom prijave pristaja na uporabo svojih osebnih podatkov, ki jih je navedel v prijavnici, z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter za komuniciranje s potnikom v zvezi s pogodbenim razmerjem. V primeru, da stranka kot plačnik prijavnine naroči tudi za druge stranke, se dalje šteje, da je pred tem pridobil tudi soglasje drugih potnikov za obdelavo njihovih osebnih podatkov v te namene.

Prav tako se šteje, da stranka s vplačilom prijavnine privoli tudi v uporabo podatkov iz prijavnice za namene neposrednega trženja (obveščanja o ponudbi upravljavca in njegovih poslovnih partnerjev), segmentacije kupcev, statistične obdelave in raziskave trge. Privolitev velja do preklica, ki ga potnik lahko poda osebno pri upravljacu, po telefonu, po pošti oziroma po e-pošti. V kolikor potnik obdelave podatkov v te namene izrecno ne želi, lahko to izjavi že kot opombo v prijavnici za potovanje.

Neposredno trženje ponudb upravljavca po e-pošti je dovoljeno tudi na podlagi 72. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) oziroma 158. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Obvestila se pošilja periodično in so jasno označena kot taka. Prejemniku se skozi ustrezno povezavo v vsakem sporočilu zagotovi jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne nadaljnje prejemanje sporočil.

Neposredno trženje, segmentiranje kupcev na podlagi njihovih preteklih nakupov oziroma izkazanega interesa za nakupe ter izvajanje statističnih obdelav in raziskav trga so dovoljeni tudi zato, ker so potrebni za dosego zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec. Upravljavec si kot vsako drugo podjetje prizadeva, da bi svojim strankam oziroma potencialnim strankam ponudil boljše in bolj usmerjene ponudbe, ter jih s tem prepričal k naročilu novih oziroma dodatnih storitev. V ta namen tudi zbira podatke o uporabi svoje spletne strani, e-poštnih sporočil oziroma drugovrstnih sporočil. Upravljavec pri tem ugotavlja, da je tovrstna praksa običajna tudi pri drugih podjetjih v braži oziroma širše, obenem pa ne zaznava, da bi jo državni nadzorni organ v svojem dosedanjem delu bistveno omejeval ali prepovedoval (vsaj kot to izhaja iz letnega poročila državnega nadzornega organa oziroma njegovih sporočil za javnost). Obenem upravljavec izpostavlja, da imajo posamezniki znatne možnosti, da skozi ustrezne nastavitve v svojih profilih pri oglaševalskih posrednikih (Google, Facebook) ustrezno zamejijo možnosti uporabe svojih podatkov za namene neposrednega trženja. Posledično upravljavec. ocenjuje, da pri teh aktivnostih ne pride do situacije, da bi nad njegovimi zakonimiti interesi ponuditi čim boljšo storitev prevladali interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

6. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje.

Upravljavec pridobljenih podatkov ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam, razen če bo to potrebno za samo izvedbo aranžmaja (npr. ponudnikom turističnih zmogljivosti, kot navedeno spodaj v točki o pogodbeni obdelavi), za izpolnitev sodne odredbe ali podobnega zahtevka pristojnih organov, oziroma za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov upravljavca.

7. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov posamezniku na njegovo zahtevo:

–    Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti dostop do njegovih osebnih podatkov;

–    Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.

–    Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov, kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani, ter še v nekaterih drugih primerih, ter možnost ugovora, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upraljavca;

–    Dati možnost začasno omejiti obdelavo osebnih podatkov v določenih primerih;

–    Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh izbrisal vaše osebne podatke, kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga.

Pravice iz gornjega seznama lahko posameznik uveljavlja tako, da nam piše na e-pošti naslov info@ttm-vadba.si. V svoji zahtevi mora navesti svoje identifikacijske podatke, vsebino zahteve, ter utemeljitev zahteve. Odgovori bo posredovan v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.

Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@ttm-vadba.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

8. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
Upravljavec zbrane osebne podatke o potnikih posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer za:

–    izvedbo posamezne storitve iz turističnega angažmaja;

–    vodenje podatkov o strankah (CRM),

–    e-mail marketing sistem

–    sistem za marketinško avtomatizacijo.

Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

9. Uporaba piškotkov
Kot uporabniki spletnih strani se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:

–    Google Analytics piškotki za analitične namene;

–    Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;

–    Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;

Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.
Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

10. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na spletnih straneh FB&Marketing, Domen Čevka s.p. so last FB&Marketing, Domen Čevka s.p.. Brez dovoljenja podjetja FB&Marketing, Domen Čevka s.p.se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. FB&Marketing, Domen Čevka s.p. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. FB&Marketing, Domen Čevka s.p. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na spletnih straneh FB&Marketing, Domen Čevka s.p..

10) KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe FB&Marketing, Domen Čevka s.p. je že vključen davek na dodano vrednost. Vsak stranka s prijavo na dogodek dovoljuje FB&Marketing, Domen Čevka s.p. uporabo fotografij in video posnetkov s dogodka (na katerih je posnet dotična stranka) v promocijske in komercialne namene. FB&Marketing, Domen Čevka s.p. ne odgovarja za dejanja in škodo, ki bi jo stranke povzročile med dogodkom. V primeru spora med strankami je za reševanja le-teh pristojno sodišče. FB&Marketing, Domen Čevka s.p. ne odgovarja za morebitne napake v propagandnem materialu.

Ti pogoji poslovanja veljajo za vse prijave na dogodek, sklenjene od dneva objave teh pogojev na spletni strani www.ttm-vadba.si.

Pogoji poslovanja veljajo od 1. JANUAR 2023.